HİZMETLERİMİZDENETİM HİZMETLERİ

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri 
 
1.VERGİLER
 
Kurumlar Vergisi 
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimleri 
 • Gelir Vergisi 
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler 
 
Katma Değer Vergisi

 • İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
  • İhracat istisnasından kaynaklanan 
  • İndirimli orandan kaynaklanan
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki 
 • Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak) 

 
Özel Tüketim Vergisi
 
 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu 
 • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu 
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri 
 • Biyoetanol üretim tasdik raporu 
 • Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu 
 • İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu 

 
2.MALİ MEVZUATTA YERALAN TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER

 • Yatırım indirimi 
 • Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası 
 • Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması 
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılan Ar-Ge Yardımları Destekleme işlemleri 
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal) 
 
3.ÖZEL AMAÇLI RAPORLAR

 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre) 
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi 
 • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar 
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor 
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri 
 
Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri
 
 • Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun bağımsız denetim 
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) uygun bağımsız denetim 
 • Etkili risk değerlendirmesi ve kontrol testleri 
 • Boyut Denetim ofisleri ile bağlantılı denetim çalışmaları ve küresel kalitede hizmet 
 • Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim 
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız dnetim 
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim 
 • ABD'de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim 
 • Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim 
 • Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi 
   

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 • Sürekli vergi danışmanlığı 
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler 
 • Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi 
 • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye'de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi 
 • KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri 
 • Yapılacak uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi 
 
Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri
 • Vergi Hukuku 
 • Şirketler Hukuku 
 • Uluslararası Hukuk 
 • Hizmet verilen dönemlere ilişkin vergi davalarını üstlenilmesi 
 • Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi 
 • Şirket birleşme ve tasfiye işlemlerinde danışmanlık 
 • Şirket Kuruluş Hizmetleri 
 • Uzlaşma ve uyuşmazlık 
 • Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı 
 • Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik 
 • Şirket ana sözleşme, adres, şekil değişiklikleri, hisse devirleri 
 
İK Danışmanlığı Hizmetleri

 • Kurumların yüksek performansla çalışabilmeleri ancak tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilir. Rekabetin gün geçtikçe arttığı iş dünyasında kurumların finansal sermaye, teknolojik altyapı gibi kaynakların yanında; insan faktörü, kazanılması ve elde tutulması en zor, ancak başarı için en önemli kaynaklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 • Uzmanlarımız; insan kaynakları uygulamalarını vizyon, misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için kurumlar ile tam bir işbirliği içinde çalışmaktadır. 
 • Kurumların çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşmaları için uzmanlarımız; değişim, öğrenme ve performans yönetimi gibi konular başta olmak üzere insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmet sunmaktadırlar. 
 
Kurumsal Finansman Danışmanlığı Hizmetleri

 • Özelleştirme ve halka arz konularında gerekli denetim hizmetlerinin sunulması ve prospektüs hazırlanması 
 • Şirket değerlemeleri, yabancı kuruluşlarla birleşmeler, satın alma konularında danışmanlık verilmesi 
 • Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi 
 • Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması 
 • Şirket iş planlarının hazırlanması 
 • Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmetleri 
 • Şirket bölünme, birleşme ve devir alma İşlemlerinde danışmanlık hizmetleri 

KURUMSAL TANITIM

Medya-T